Security

Image

Σκοπός του προγράμματος


Το πρόγραμμα επικεντρώνεται κάθε επαγγελματία φύλακα που θέλει να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται με σκοπό να παράσχει ασφάλεια και προστασία σε κάθε ιδιώτη που μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο, αλλά και να διαθέτει ένα πλήθος δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως επικοινωνία, κριτική σκέψη, καλή μνήμη, πρωτοβουλία, διαχείριση κρίσεων κ.λ.π.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές

Οι επιμέρους διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης τις οποίες εφαρμόζουμε στα προγράμματα ενηλίκων περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση


Image

Το περιεχόμενο του προγράμματος αναφέρεται και ως αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών και ακολουθεί τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από μικρές ενότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τους ήδη διατυπωμένους στόχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια των ενοτήτων. Επίσης, στο αναλυτικό περιεχόμενο διαχωρίζεται η θεωρητική εκπαίδευση από την πρακτική άσκηση, ενώ είναι διακριτή η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτόν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες στους υποψήφιους εκπαιδευομένους, προκειμένου αυτοί να έχουν την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση για το είδος του προγράμματος και των ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν.


Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Εργαστήρια
 • Βιωματικές μέθοδοι
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Εκπαιδευτικές επιμορφωτικές επισκέψεις
 • Ημερίδες

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων


 • Ξενοδοχεία
 • Προστασία πολιτικών και διάσημων προσώπων
 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας
 • Δημόσιους οργανισμούς
 • Ιδιωτικούς οργανισμούς ως στέλεχος ασφαλείας
 • Τοπική αυτοδιοίκηση
 • Αεροδρόμια και λιμένες
 • Εμπορικά καταστήματα
 • Μουσεία
 • Δημιουργεία της δικής σου επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας

Περιεχόμενο σπουδών


 • Εκπαιδευτική εισαγωγή
 • Ιδιωτική ασφάλεια: Θεσμικό πλαίσιο, διεθνείς τάσεις – Ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικό δίκαιο
 • Ποινική δικονομία
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Βασικά καθήκοντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Περιβαλλοντική διαχείριση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία προσώπων / χρηματαποστολών
 • Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών

Δυνατά σημεία ειδικότητας


 • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσίας & επαγγελματικής καταξίωσης
 • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER σε εμπορικά κέντρα, μουσεία, ξενοδοχεία. Συμβουλές & κατευθύνσεις ως προς την έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος
 • Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών
 • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις
 • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας
 • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή
 • Συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και καθοδήγηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο επαγγελματικό ξεκίνημα των σπουδαστών
 • Δυνατότητα απόκτησης πιστοποίηση ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Image

Η ACTA, κατανοώντας πλήρως τη σημασία της πιστοποιημένης γνώσης στη σύγχρονη αγορά εργασίας, δημιούργησε την πρωτοποριακή, για τα ελληνικά δεδομένα, πιστοποίηση «Certified Private Security Assistant» – CPSA. Το CPSA απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει την καριέρα του στον κλάδο του Ιδιωτικού Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Για τη σωστή εξάσκηση του επαγγέλματος, κάθε επαγγελματίας φύλακας πρέπει να κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται με σκοπό να παράσχει ασφάλεια και προστασία σε κάθε ιδιώτη που μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο, αλλά και να διαθέτει ένα πλήθος δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως επικοινωνία, κριτική σκέψη, καλή μνήμη, πρωτοβουλία, διαχείριση κρίσεων κ.λ.π. Επίσης απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους του Ιδιωτικού τομέα που αναλαμβάνουν να υπηρετούν και να ελέγχουν με κάθε σύννομο μέσο και τρόπο, υλικά και άυλα αγαθά με σκοπό την ελαχιστοποίηση των πάσης φύσεων κινδύνων και που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε 30 ερωτήσεις θεωρίας και 15 ερωτήσεις που αξιολογούν τις δεξιότητες των υποψηφίων. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον εξέτασης.

«Η ασφάλεια του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος»
Κικέρων 106-43 π.Χ.

Διάρκεια προγράμματος


 • Τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα
 • 10 ώρες/εβδομάδα

Πιστοποίηση ACTA


 • Πιστοποιημένο προσωπικό υπηρεσιών ασφαλείας (CPSA)