Voucher 2016 29-64

VOUCHER 2016 29-64

Νέα - Ανακοινώσεις, Προγράμματα Κατάρτισης, Προσφορές

Voucher 2016 29-64

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων από 01/12/2016 έως 30/12/2016
«Δεν επηρεάζει την αξιολόγηση η ημερομηνία υποβολής»

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης & Απασχόλησης, για 23.000 άνεργους 29-64 ετών «VOUCHER 29-64»

TI EΙΝΑΙ ΤΟ “VOUCHER” ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε άνεργους από 29 έως 64 ετών, να συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, σε 59 ειδικότητες 10 αναπτυσσόμενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, όπως εμπόριο, logistics, έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, τουρισμός, ΤΠΕ, Περιβάλλον – Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιμα – ποτά, ενέργεια, αγροτικός τομέας & βιομηχανία
 • 500 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων των καταρτισθέντων
 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής & καθοδήγησης

Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε κανονική απασχόληση διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, η οποία βέβαια θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης προκήρυξης.

Επίσημη σελίδα του προγράμματος είναι www.voucher.gov.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»:

 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα), Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ ισότιμου τίτλου σπουδών
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΑΕΙ/ΤΕΙ»:

 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ ισότιμου τίλτου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Τα οφέλη των επιτυχόντων θα είναι τα εξής:

 • Οι ωφελούμενοι θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 2.600 ευρώ (μικτά)
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθόλη την διάρκεια του προγράμματος
 • Πρόσθετη Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθόλη την διάρκεια της Απασχόλησης (επαγγελματικός κίνδυνος, ατύχημα)
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων των καταρτισθέντων
 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής & καθοδήγησης
 • Δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε κανονική απασχόληση διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών (αντικείμενο άλλης προκήρυξης)

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι δικαιούχοι επιλέγονται βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης.

Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι :

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Εισόδημα ατομικό/ οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών
 • Αναπηρία (σε ποσοτό 50% και άνω η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
 • Ύπαρξη προστατευόμενου Τέκνου ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/ και ενηλίκων) 67% και άνω

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 105 μόρια.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΦΕΛΗ

 • Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους εμπόριο, logistics, έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, τουρισμός, ΤΠΕ, Περιβάλλον – Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιμα – ποτά, ενέργεια, αγροτικός τομέας & βιομηχανία
 • Δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο
 • Για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994

Σημείωση:

 • Επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης στις οποίες τοποθετήθηκαν άνω των 5 ωφελούμενων σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλάισιο των δράσεων με αντικείμενο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και δεν έχουν προβεί στην πρόσληψη ωφελούμενου μετά την λήξη της πρακτικής έως την έκδοση της παρούσας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση
 • Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα, η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Οφέλη Επιχειρήσεων:

 • Πλήρης απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού σε ειδικότητες του κλάδου, που η επιχείρηση θα επιλέξει, κατόπιν επιλογής σας, για διάστημα έως 5 μήνες χωρίς κανένα κόστος (μισθολογικό – εργοδοτικό)
 • Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα απασχόλησης, χωρίς κανένα περιορισμό.

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ II «Millennium»:

To ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. II «Millennium» με αποδεδειγμένη, 10 ετή εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών παρέχει:

 • Άμεση ενημέρωση για τα αποτελέσματα > Απαιτείται ο αριθμός Κ.Α.Υ.Α.Σ. ή η κάρτα Ανεργίας.
 •  Εκπαίδευση σε σύγχρονες ειδικότητες, από εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 •  Τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, συνδεδεμένες με τις ανάγκες των συνεργαζομένων επιχειρήσεων μας
 •  Υποστήριξη – Καθοδήγηση, καθόλη την διάρκεια του προγράμματος, όπου εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα βρίσκονται κοντά στους ανέργους, ως Επόπτες Πρακτικής, με στόχο την προσαρμογή στις απαιτήσεις και εργασιακές συνθήκες των επιχειρήσεων
 • Ολοκληρωμένες δράσεις συμβουλευτικής, mentoring
[contact-form-7 404 "Not Found"]

ΥΠΕΒΑΛΛΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ
Πληροφορίες και Κατάθεση Αιτήσεων και στο 23730 22192 & 23730 26739 !!!
Δευτέρα – Παρασκευή 9.00 π.μ. έως 21.00μμ