Γραμματέας – Βοηθός Διοίκησης

Image

Σκοπός του προγράμματος


Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και τις δεξιότητων που αποκτούν οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, ώστε να είναι ικανοί να υποστηρίξουν τόσο τη διοικητική, όσο και την γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, ώστε να εντοπίζουν και να λύνουν οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα μιας επιχείρησης. Αποτελεί πρόσωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης για τα διευθυντικά στελέχη με τα οποία συνεργάζεται και είναι το στέλεχος που έχει τη δυνατότητα να εργάζεται αυτόνομα και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές

Οι επιμέρους διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης τις οποίες εφαρμόζουμε στα προγράμματα ενηλίκων περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση


Image

Το περιεχόμενο του προγράμματος αναφέρεται και ως αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών και ακολουθεί τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από μικρές ενότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τους ήδη διατυπωμένους στόχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια των ενοτήτων. Επίσης, στο αναλυτικό περιεχόμενο διαχωρίζεται η θεωρητική εκπαίδευση από την πρακτική άσκηση, ενώ είναι διακριτή η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτόν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες στους υποψήφιους εκπαιδευομένους, προκειμένου αυτοί να έχουν την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση για το είδος του προγράμματος και των ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν.


Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Βιωματικές μέθοδοι
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Εκπαιδευτικές επιμορφωτικές επισκέψεις
 • Ημερίδες

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων


 • Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Εταιρείες web design και e-commerce
 • Εταιρείες προμηθειών
 • Αλυσίδες καταστημάτων
 • Χρηματοοικονομικές εταιρίες
 • Τράπεζες
 • Εταιρίες δημοσίων σχέσεων & εκδηλώσεων
 • Εταιρίες έρευνας & ανάπτυξης
 • Συμβουλευτικές εταιρίες
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
 • Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Οικονομικά Τμήματα & Λογιστήρια Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 • Τμήματα Marketing, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων & Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Τράπεζες, Ασφαλιστικές & Χρηματιστηριακές Εταιρείες
 • Εφορίες, στο Υπουργείο Οικονομικών & σε Επιμελητήρια

Περιεχόμενο σπουδών


 • Καθήκοντα γραμματείας
 • Ρόλος γραμματείας
 • Οργάνωση γραφείου
 • Τύποι πελατών
 • Μεθοδολογία γραμματείας
 • Χειρισμός πελατών
 • Management γραμματείας

Δυνατά σημεία ειδικότητας


 • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή
 • Συγγράμματα σε μορφή σημειώσεων που έχει επιμεληθεί η υπεύθυνη του τομέα γραμματείας- βοηθός διοίκησης.
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσίας & επαγγελματικής καταξίωσης
 • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος Συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER σε Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Συμβουλές & κατευθύνσεις ως προς την έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος
 • Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών
 • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις
 • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας
 • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή
 • Συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και καθοδήγηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο επαγγελματικό ξεκίνημα των σπουδαστών
 • Συμμετοχή στην Ημέρα καριέρας
 • Δυνατότητα απόκτησης πιστοποίηση ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Image

Certified Senior Executive Management Assistant (CSEMA). Το CSEMA αποτελεί τη μοναδική πιστοποίηση που διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κατόχου του στο χώρο της γραμματειακής πρακτικής. Στόχος της πιστοποίησης είναι η με ποιοτικούς όρους επαγγελματική στήριξη της ανωτάτης διοικητικής ηγεσίας/ιεραρχίας από καταξιωμένες/ους «Ανώτερους Εκτελεστικούς Γραμματείς Διοίκησης», προκειμένου να προσδοθεί στα πολιτειακά όργανα και στους οργανισμούς/επιχειρήσεις προσωπικό αυτής της οντότητας. Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι η πιστοποίηση δεν εστιάζει απλώς στην επικαιροποίηση των κρίσιμων γνώσεων και εργασιακών δεξιοτήτων – ικανοτήτων που απαιτεί η θέση, αλλά προχωρά ένα βήμα παραπέρα και επιζητά να διαπιστώσει εάν και κατά πόσο υφίσταται ένα πλαίσιο μιας διαμορφωμένης προσωπικότητας, που οι συμπεριφορές της θα καθιστούν τον κάτοχο της πιστοποίησης αυτής λειτουργό στα σχετικά θέματα του φορέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού CSEMA είναι ο υποψήφιος να είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να έχει άριστη γνώση μιας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άριστη γνώση Η/Υ και εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών σε γραμματειακή θέση. Επιθυμητή είναι η πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 2 ερωτήσεις ανάπτυξης. Διάρκεια εξέτασης 3 ώρες. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

“Το να κάνεις εύκολα αυτό που για τους άλλους είναι δύσκολο, είναι ταλέντο. Το να κάνεις αυτό που οι άλλοι θεωρούν αδύνατο, είναι ιδιοφυΐα.”Frederic Amiel, 1821-1881

Διάρκεια προγράμματος


 • 30 ώρες

Πιστοποίηση ACTA


 • Ανώτερος Εκτελεστικός Γραμματέας Διοίκησης (CSEMA)

Καθηγητές τμήματος


 • Τσιφτσόγλου Αλέξανδρος

Εγγραφές


 • Όλο το χρόνο, έναρξη τμημάτων κάθε Οκτώβριο και Φεβρουάριο.

Δικαιολογητικά


 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • ΑΦΜ
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία

Προϋποθέσεις


 • Δεν απαιτείται απολυτήριο
 • Ηλικία άνω των 16 ετών
 • Να σας αρέσει το αντικείμενο