ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Νέα - Ανακοινώσεις

Το Millennium Education Centre, διοργανώνει σεμινάρια 160 ωρών για τη συμμετοχή όλων των πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία  σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

  • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρίζεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων που διοργανώνει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μεικτή μέθοδο μάθησης που συνδυάζει εξ αποστάσεως επιμόρφωση και δια ζώσης συναντήσεις.
  • Οι ώρες του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης και Άσκησης με Μικροδιδασκαλίες αρκούν για την συμμετοχή του ενδιαφερομένου στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ακόμα και αν δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία.
  • Με την έκδοση της πιστοποίησης εντάσσεστε στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (υπουργείο παιδείας) και συμμετέχετε σε προκηρύξεις προσλήψεων δομών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ, Σ.Δ.Ε, Κ.Δ.Β.Μ, Κ.Ε.Ε, Κ.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ) όπως αυτές διαμορφώνονται κατά έτος.
  • Αποκτάτε αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια Ι.Ε.Κ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μητρώα Κοινωνικών Εταίρων).

Το Πρόγραμμα

Το κάθε σεμινάριο θα φέρει τη σφραγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και περιλαμβάνει:

  • 134 ώρες Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης που αφορούν τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και την εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εργασιών.
  • 6 ώρες Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης
  • 20 ώρες με διά ζώσης συναντήσεις οι οποίες κυρίως αφορούν την πραγματοποίηση και αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας για κάθε εκπαιδευόμενο τμήματος.

Τα τμήματα αποτελούνται από 12 εκπαιδευόμενους. Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για την υποστήριξη της μελέτης τους.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Συμβούλων Εκπαίδευσης του Millennium Education Centre.

Τηλέφωνο: 2373 022 192

email: info@millennium.edu.gr

Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 14, Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική