Η νέα νομοθεσία για τους Τεχνικούς Ασφαλείας

admin Νέα - Ανακοινώσεις

Εφαρμογή για το έτος 2020 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 ‘’Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας’’ (ΦΕΚ Β’ 3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η εγκύκλιος αφορά τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας για το έτος 2020.

Τα νέα κριτήρια, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία είναι τα εξής:

• Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τη σχετική δήλωση του Τεχνικού Ασφαλείας.

• Οι αιτήσεις για την έγκριση εκτέλεσης των προγραμμάτων υποβάλλονται από τους φορείς που έχουν το δικαίωμα στη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

• Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται 2ΜΗΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πριν την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των προγραμμάτων. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει από τις 10 Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους.

• Τμήματα Τεχνικών Ασφαλείας ορίζονται κάθε ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ