Τεχνικές Διοίκησης Προσωπικού

Image

Σκοπός του προγράμματος


Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ή Διοίκηση Προσωπικού αποτελεί επιστημονικό κλάδο της Διοίκησης των επιχειρήσεων. Μελετά και ερευνά όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων μιας επιχείρησης (ή ενός οργανισμού). Σκοπός της είναι να εξασφαλίζει σε κάθε στιγμή τους κατάλληλους ανθρώπους από άποψη ποιότητας και ποσότητας που έχει ανάγκη η επιχείρηση (ή ο οργανισμός) καθώς και την αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση αυτών. Η Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων αποτελεί μια σημαντική επιχειρησιακή λειτουργία, αφού οι άνθρωποι αποτελούν τον πιο σημαντικό και κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας κάθε οργανωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές

Οι επιμέρους διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης τις οποίες εφαρμόζουμε στα προγράμματα ενηλίκων περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση


Image

Το περιεχόμενο του προγράμματος αναφέρεται και ως αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών και ακολουθεί τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από μικρές ενότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τους ήδη διατυπωμένους στόχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια των ενοτήτων. Επίσης, στο αναλυτικό περιεχόμενο διαχωρίζεται η θεωρητική εκπαίδευση από την πρακτική άσκηση, ενώ είναι διακριτή η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτόν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες στους υποψήφιους εκπαιδευομένους, προκειμένου αυτοί να έχουν την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση για το είδος του προγράμματος και των ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν.


Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Βιωματικές μέθοδοι
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Εκπαιδευτικές επιμορφωτικές επισκέψεις
 • Ημερίδες

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων


 • Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα
 • Ναυτιλιακές – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις και Τουριστικές μονάδες
 • Πολυεθνικές Εταιρίες
 • Εταιρίες Παροχής Yπηρεσιών
 • Γραφεία ευρέσεως εργασίας
 • Εταιρίες προσωρινής απασχόλησης

Περιεχόμενο σπουδών


 • Εισαγωγή στην διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (ΔΑΠ)
 • Ιστορική αναδρομή στις θεωρίες και πρακτικές διοίκησης
 • Επιχείρηση-Διοίκηση-στόχοι-Διοίκηση προσωπικού-Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
 • Ταίριασμα εταιρικής στρατηγικής και ΔΑΠ
 • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
 • Τα στάδια της διοίκησης ανθρώπινων πόρων
 • Προγραμματισμός αναγκών σε ανθρώπινους πόρους
 • Ανάλυση θέσεων εργασίας
 • Σχεδιασμός , περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων, καταγραφή καθηκόντων που αντιστοιχούν σε νέες θέσεις εργασίας
 • Πρακτικές ασκήσεις
 • Πρόσληψη απαραίτητου προσωπικού
 • Προσέλκυση (Recruitement)
 • Επιλογή (Selection)- Συνέντευξη αξιολόγησης προσωπικού
 • Διατήρηση (Retention)
 • Ανάπτυξη (Development)
 • Εισαγωγική εκπαίδευση (Induction program)
 • Κατάρτιση –επιμόρφωση (Training)
 • Πρακτικές ασκήσεις
 • Κατανόηση του τρόπου συμπεριφοράς των εργαζομένων στον χώρο εργασίας
 • Μέθοδος MBTI
 • 16 τύποι συμπεριφοράς στον χώρο δουλειάς
 • Τρόπος λήψης αποφάσεων ανά εργαζόμενο
 • Η σχέση του εργαζόμενου με το εξωτερικό περιβάλλον
 • Δυνατά και αδύνατα σημεία εργαζόμενου
 • Ταίριασμα ανθρώπων βάσει απαιτήσεων θέσης εργασίας
 • Μέθοδοι παρακίνησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Τεχνικές σωστής επικοινωνίας και παρακίνησης
 • Ενδυνάμωση-παρακίνηση: κίνητρα- motivation
 • Συστήματα αμοιβών
 • Αμοιβές και παροχές
 • Συστήματα κινήτρων
 • Διαχείριση ενδοτμηματικών προβλημάτων και συγκρούσεων
 • Αναγνώριση
 • Διοίκηση απόδοσης (Managing performance)
 • Καθορισμός στόχων θέσης εργασίας
 • Ποιός- πού – κάθε πότε;
 • Αξιολόγηση απόδοσης
 • Κριτήρια απόδοσης
 • Διαδικασία επικοινωνίας της απόδοσης
 • Διαχείριση ατόμων με μειωμένη απόδοση
 • MIP σύστημα πολυεθνικής εταιρείας
 • Ασκήσεις

Δυνατά σημεία ειδικότητας


 • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή
 • Συγγράμματα σε μορφή σημειώσεων που έχει επιμεληθεί η υπεύθυνη του τομέα Τεχνικές διοίκησης ανθρώπινων προσώπων
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσίας & επαγγελματικής καταξίωσης
 • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος Συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER σε Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Συμβουλές & κατευθύνσεις ως προς την έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος.
 • Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών
 • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις
 • Η πρακτική εξάσκηση(εργαστήριο) περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των σπουδών
 • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας
 • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή
 • Συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και καθοδήγηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο επαγγελματικό ξεκίνημα των σπουδαστών
 • Συμμετοχή στην Ημέρα καριέρας
 • Δωρεάν σεμινάρια προώθησης στην απασχόληση, σύνταξη βιογραφικού, τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 • Δωρεάν εκμάθηση Αγγλικής ή Ρώσικης ωρολογίας με έμφαση στον τουρισμό
 • Δυνατότητα απόκτησης πιστοποίηση ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Image

Πιστοποιεί τις απαραίτητες γνώσεις των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν με επιτυχία τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν στο επίπεδο της ειδικής παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διάρκεια προγράμματος


 • 30 ώρες

Πιστοποίηση ACTA


 • Πιστοποιημένος Ειδικός Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (CPHS)

Καθηγητές τμήματος


 • Τσιφτσόγλου Αλέξανδρος

Εγγραφές


 • Όλο το χρόνο, έναρξη τμημάτων κάθε Οκτώβριο και Φεβρουάριο.

Δικαιολογητικά


 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • ΑΦΜ
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία

Προϋποθέσεις


 • Δεν απαιτείται απολυτήριο
 • Ηλικία άνω των 16 ετών
 • Να σας αρέσει το αντικείμενο