Πρώτες βοήθειες – Πυρασφάλεια

Image

Σεμινάρια πρώτων βοηθειών και πυρασφάλειας στο χώρο εργασίας


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό σε πρώτη φάση να μεταδώσει τη γνώση στις πρώτες βοήθειες και την αναζωογόνηση, προκειμένου κάποιος να ανταποκριθεί σε επείγον, απειλητικό για τη ζωή, συμβάν στο χώρο εργασίας του και να παράσχει αποτελεσματική αρχική φροντίδα, και σε δεύτερη φάση οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να μάθουν πως μπορούν να διαχειριστούν ένα επεισόδιο πυρκαγιάς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

Α Ενότητα (Πρώτες βοήθειες)


 • Νομικά Θέματα
 • Αυτοπροστασία/Μέσα Ατομικής Προστασίας
 • Αιματογενώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα
 • Αλυσίδα της Επιβίωσης
 • Εκτίμηση πεδίου – Εκτίμηση κινδύνου
 • Ενημέρωση / Κινητοποίηση
 • Μετακινήσεις
 • Θέση Ανάνηψης
 • Εκτίμηση θύματος
 • Διαχείριση Προβλημάτων Αναπνοής και Κυκλοφορικού
 • Αιφνίδια Καρδιακή Ανακοπή
 • Σοβαρές Ασθένειες
 • Κακώσεις / Τραυματισμοί
 • Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
 • Ασθένειες
 • Καταπληξίες
 • Πνιγμός
 • Ψυχολογικοί Παράγοντες
 • Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών

Β Ενότητα (Πυρασφάλεια)


 • Θεωρία της πυρκαγιάς
 • Δημιουργίας πυρκαγιάς – τρόποι κατάσβεσης
 • Φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες)
 • Πρόληψη και καταστολή πυρκαγιάς
 • Εγκλωβισμός – διάσωση – διαφυγή
 • Εκπαιδευτική προβολή dvd

Επιδότηση εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών – Πυρασφάλεια στους Χώρους Εργασίας, διεξάγεται και με τη χρήση της επιδότησης προς επιμόρφωση εργατικού δυναμικού, Λ.Α.Ε.Κ. 0.24% & του Ο.Α.Ε.Δ.

Image

Πιστοποίηση ACTA

Με το πέρας της εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσει τις γνώσεις του μέσω της ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Certified First Aid Provider – CFAP

Πιστοποιημένος Πάροχος Πρώτων Βοηθειών. Το CFAP δημιουργήθηκε από την ACTA, σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες του ιατρικού και νοσηλευτικού χώρου, με σκοπό να πιστοποιεί τη γνώση στις πρώτες βοήθειες και την αναζωογόνηση, προκειμένου κάποιος να ανταποκριθεί σε επείγον, απειλητικό για τη ζωή, συμβάν στο χώρο εργασίας του και να παράσχει αποτελεσματική αρχική φροντίδα.

Image

Το CFAP πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:


 • Γνωρίζει τα βασικά μέσα ατομικής προστασίας από μεταδιδόμενα νοσήματα
 • Εκτιμά το μέγεθος του κινδύνου
 • Διαχειρίζεται προβλήματα αναπνοής, κυκλοφορικού, καρδιακής λειτουργίας κ.λπ.
 • Γνωρίζει τους τρόπους πρόληψης και θεραπείας τραυματισμών και κακώσεων
 • Χρησιμοποιεί με ορθό τρόπο τον εξοπλισμό του φαρμακείου πρώτων βοηθειών

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε δύο φάσεις εξεταστικής διαδικασίας, τη γραπτή και την πρακτική. Στη γραπτή εξέταση ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Στην πρακτική εξέταση ο υποψήφιος αξιολογείται στην εφαρμογή ενός σεναρίου, ανάλογου του αντικειμένου της πιστοποίησης. Διάρκεια γραπτής εξέτασης 60 λεπτά. Διάρκεια πρακτικής εξέτασης 15 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας στη γραπτή εξέταση 70%. Ποσοστό επιτυχίας στην πρακτική εξέταση 70%. Η επιτυχής ολοκλήρωση και των δύο φάσεων της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης.