ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 210 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα - Ανακοινώσεις

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5010791.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το έργο απευθύνεται σε 210 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, που κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την αναβάθμιση των προσόντων και την κτήση νέων δεξιοτήτων των ωφελουμένων, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια της εισαγωγής καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στο παραγωγικό τους μοντέλο.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες για τους εργαζόμενους ωφελούμενους του έργου:

α) Υλοποίηση Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, διάρκειας 120 ωρών (επιδοτούμενη με 5€/ώρα κατάρτισης). Οι εργαζόμενοι ωφελούμενοι, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 600 €.
β) Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής/χειρισμού Η/Υ, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων «UNICERT». Το πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, είναι επίσημα αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
γ) Εξειδικευμένη Συμβουλευτική, μέσω 23 συνεδριών για κάθε ωφελούμενο, με στόχο την αναβάθμιση/ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας, εξωστρέφειας, διαχείρισης τεχνολογικών αλλαγών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ-ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ :

Οι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ στον ιδιωτικό τομέα, οποιουδήποτε κλάδου ή τομέα, οι οποίοι είναι:
• Κάτοικοι μιας εκ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
• Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: έως ΔΕΥΤΕΡΑ 13/5/2019 στην ενοικιαζόμενη Δομή του MILLENNIUM EDUCATION CENTRE το παρόχου κατάρτισης ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ (ανάδοχος για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης του έργου).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ειδικής ιστοσελίδας του ΣΒΒΕ http://www.innoskillsrcm.gr και στη συνέχεια έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/5/2019 ακολουθεί η έντυπη κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική αίτηση.

Τα στελέχη του MILLENNIUM EDUCATION CENTRE καθημερινά από τις 9:00 το πρωί έως τις 9:00 το απόγευμα είναι στη διάθεσή σας για την ολοκληρωμένη και επιτυχή κατάθεση της αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής σας, σε πρόγραμμα του έργου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1. Αίτηση Συμμετοχής (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα)
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης), ανάλογα με τον τίτλο που διαθέτει ο κάθε υποψήφιος)
4. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2017
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας – Βεβαιώσεις ασφαλιστικών οργανισμών, βεβαιώσεις εργοδοτών για το είδος της απασχόλησης τους
6. Υπεύθυνες δηλώσεις (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα συμπλήρωσης)
7. Βιογραφικό Σημείωμα