Οικονομία & Διοίκηση

Image

Τεχνικές Διοίκησης Προσωπικού


Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ή Διοίκηση Προσωπικού αποτελεί επιστημονικό κλάδο της Διοίκησης των επιχειρήσεων. Μελετά και ερευνά όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων μιας επιχείρησης (ή ενός οργανισμού). Σκοπός της είναι να εξασφαλίζει σε κάθε στιγμή τους κατάλληλους ανθρώπους από άποψη ποιότητας και ποσότητας που έχει ανάγκη η επιχείρηση (ή ο οργανισμός) καθώς και την αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση αυτών. Η Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων αποτελεί μια σημαντική επιχειρησιακή λειτουργία, αφού οι άνθρωποι αποτελούν τον πιο σημαντικό και κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας κάθε οργανωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας.


Ανάλυση προγράμματος

Image

Γραμματέας – Βοηθός Διοίκησης


Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και τις δεξιότητων που αποκτούν οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, ώστε να είναι ικανοί να υποστηρίξουν τόσο τη διοικητική, όσο και την γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, ώστε να εντοπίζουν και να λύνουν οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα μιας επιχείρησης. Αποτελεί πρόσωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης για τα διευθυντικά στελέχη με τα οποία συνεργάζεται και είναι το στέλεχος που έχει τη δυνατότητα να εργάζεται αυτόνομα και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης.


Ανάλυση προγράμματος

Image

Πωλήσεις


Να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανανεώσουν και να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις
Να γίνουν αποδοτικότεροι στην εργασία τους χρησιμοποιώντας νέες εξελιγμένες τεχνικές πωλήσεων
Να τους κάνει ικανούς ώστε να εφαρμόσουν άμεσα τις τεχνικές πωλήσεων
Να αντιμετωπίζουν και να χειρίζονται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όλες τις καταστάσεις που προκύπτουν σε έναν πωλητή
Να δώσει δυνατότητα να κάνουν παρουσιάσεις με περισσότερο επαγγελματικό τρόπο
Να κλείνουν πωλήσεις και να ζητούν παραγγελίες με μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά.


Ανάλυση προγράμματος